poniedziałek, 1 września 2014

Regulamin Projektu - Akcja Charytatywna "South America - Pocztówka z podróży"


 1. Organizatorem  Projektu Akcja Charytatywna „South America – Pocztówka z podróży” jest autor bloga Moje Flagi (www.mojeflagi.blogspot.com) - Krzysztof Sączawa.
 2. Akcja Charytatywna zwana dalej Projekt ma na celu pozyskanie środków na wsparcie jednej z fundacji realizującej dziecięce marzenia, która zostanie wybrana przez Organizatora w terminie do 15 listopada 2014r.  
 3. W Projekcie może wziąć udział każdy, tj. zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, które spełnią warunek określony w pkt. 4.
 4. Każdy kto w terminie określonym w pkt. 5 prześle min. 20 PLN lub 7 USD lub 5 EUR na wskazane konto bankowe wyszczególnione na blogu w poście pod adresem:  http://www.mojeflagi.blogspot.com/2014/09/south-america-pocztowka-z-podrozy.html#links  staje się Uczestnikiem Projektu określonego w pkt. 1 i otrzyma tradycyjną pocztą specjalną unikatową pocztówkę wysłaną z Ameryki Południowej. 
 5. Aby zagwarantować realizację Projektu wpłat na zasadach określonych w pkt. 4 można dokonywać w okresie od 1 do 30 września 2014 r. (włącznie). 
 6. Wpłaty w terminie późniejszym nie gwarantują wysyłki pocztówki z Ameryki Południowej i w przypadku pojawienia się takiej sytuacji w zależności od życzenia darczyńcy może nastąpić całkowity zwrot środków na jego konto lub przekazanie wplaconej kwoty w całości na rzecz wybranej przez Organizatora fundacji określonej w pkt. 2.
 7. Kanałami informacyjnymi łączącymi obie strony (Organizatora i Uczestników) jest blog:  www.mojeflagi.blogspot.com oraz korespondencja z adresem poczty elektronicznej e-mail: mojeflagi@gmail.com
 8. Całość kwoty wpłaconej przez Uczestników Projektu określonego w pkt. 1 pokryje koszty związane z nabyciem (wydrukiem) pocztówek oraz ich wysyłką z jednego z krajów Ameryki Południowej, a pozostała kwota zostanie przekazana w całości na konto jednej z fundacji realizującej dziecięce marzenia na zasadach określonych w pkt. 2 i 9.
 9. Z uwagi na publiczny charakter Projektu, Akcji Charytatywnej Organizator zobowiązuje się do wpłaty pozyskanych środków dokonanych wg zasad z pkt. 4 pomniejszone o koszty wymienione w pkt. 8 na konto wybranej fundacji oraz rozliczenia się z przedmiotowej akcji w okresie od 15 do 25 listopada 2014r. na łamach bloga:  www.mojeflagi.blogspot.com
 10. Rozliczenie dotyczące wpłat w innej walucie niż Złoty polski (PLN) określonych w pkt. 4 zostanie rozliczone w ramach operacji dokonanych w Kantorze Alior Bank. Waluta USD lub EUR zostanie wymieniona na PLN w czasie rozliczenia akcji wg pkt. 9 i zasili konto złotówkowe.   
 11. Przekazanie środków na jedno ze wskazanych kont z pkt. 4 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 12. Regulamin Projektu Akcji Charytatywnej „South America – Pocztówka z podróży” dostępny jest pod adresem: http://mojeflagi.blogspot.com/2014/09/regulamin-akcji-charytatywnej-south.html#links (link)
 13. Organizator gwarantuje, że w przypadku nie otrzymania pocztówki przez Uczestnika Projektu spowodowany niedostarczeniem przez pocztę podejmie wszelkie, daleko idące działania mające na celu zadowolenie Uczestnika Akcji Charytatywnej poprzez wysyłkę pocztówki z innej części Świata lub uzgodni z Uczestnikiem inne dzialania lub inną formę rekompensaty zadowalającą obie strony. 
 14. Reklamacja Uczestnika Akcji Charytatywnej określona w pkt. 13 ma zastosowanie w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2014r.  
 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji Charytatywnej maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktaualizacja Regulaminu - wersja 02 z dnia 7 września 2014'

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dodaj komentarz